Una plataforma Smart City geolocalitzada, amb Big data i en temps real.

La majoria de ciutats que coneixem desitgen esdevenir una Smart City en major o menor mesura i en funció de les seves circumstàncies, perquè són plenament conscients dels beneficis que comporta per a la ciutat i per a la ciutadania. Una peça fonamental per aconseguir-ho és disposar d'una Plataforma Smart City. Es tracta d'un sistema capaç de proporcionar una visió de ciutat, que integri i analitzi tota mena d'informació de la ciutat, des de fonts internes de l'ajuntament (per exemple, persones vulnerables o seguretat ciutadana), dels operadors externs (per exemple, transport públic o recollida de residus) i per descomptat dades en temps real captades per sensors (per exemple, qualitat de l'aire o places de pàrquing lliures).

Vivim un moment interessant, perquè en l'última dècada s'han produït avenços clau en aquest terreny, amb projectes innovadors d’una vintena de ciutats espanyoles que han realitzat un enorme esforç i han ajudat moltíssim a divulgar les bondats de les tecnologies Smart City. I han aportat un llegat de fites i bones pràctiques, èxits i fracassos, que facilitaran el camí per als pròxims avanços. Aquest context és una oportunitat per a l'aparició de nous fabricants d'aquestes plataformes, amb propostes originals i enfocaments diferenciats.

I des de Nexus Geographics ens hem apuntat a aquest repte tan potent, en el qual portem treballant internament més d'un any: desenvolupar una Plataforma Smart City, dissenyada per a tot tipus de ciutats mitjanes i que pugui ser gestionada pels propis tècnics municipals. Estem parlant de crear un producte assequible econòmicament i tècnica, que sigui una alternativa diferenciada dins de l'oferta actual dels grans fabricants que operen en el mercat espanyol. Com serà aquesta Plafatorma Smart City? En titulars: amb dades en temps real, tecnologia Big Data, intel·ligència artificial, un pes important del component geogràfic, amb dashboards analítics i amb un portal Open data.

Un cas pràctic: monitoritzar la contaminació acústica en temps real

Anem a veure com funciona amb un cas aplicat d'una ciutat de 140.000 habitants per monitoritzar la contaminació acústica a la via pública. Des de fa dos anys, aquesta ciutat té desplegats una quinzena de sensors de soroll en diversos punts, amb connectivitat LoRaWAN. Cada cinc segons, els sensors capten quatre paràmetres de soroll ambiental i els transmeten a la Plataforma, que els analitza en temps real i decideix si cal fer alguna acció: per exemple, enviar una alarma al tècnic responsable de la Via pública o obrir una incidència en el gestor d'expedients de l'ajuntament. Al mateix moment, les dades ja poden consultar-se des d'un dashboard analític amb gràfics i indicadors, que serveix per entendre de forma molt ràpida la situació actual i comparar-la amb les dades recollides durant dos anys (un total de 5,5 milions de registres).

La prioritat consisteix a simplificar visualment la informació, en un parell de segons, i alhora donar a autonomia als tècnics municipals per seguir investigant, agregar, filtrar i interrogar les dades per prendre decisions sobre el soroll a la via pública. També es considera prioritari enriquir aquestes dades amb altres fonts, com ara el Mapa de soroll, que disposa de dades analítiques per carrer i per franges horàries.

La ciutadania també té accés a aquesta informació, perquè al web municipal pot consultar el mateix dashboard (en una versió simplificada) i en l'apartat Open Data de la web pot descarregar les dades en tot tipus de formats digitals (PDF, Excel, JSON, RDF).

Per completar aquest cas pràctic, a més d'analitzar el soroll, la Plataforma també pot predir-lo amb certa fiabilitat, mitjançant tècniques d'Intel·ligència Artificial i el coneixement extret dels 5,5 milions  de mesures captades durant dos anys.

Per acabar d’entendre la nostra Plataforma Smart City, podríem seguir amb vintena més d'aplicacions, anar desgranant la funcionalitat, veure com cobreix la pràctica totalitat d'informació de la ciutat. En definitiva, veure com contribueix a que la ciutat sigui més Smart, més sostenible, més eficient i amb millor qualitat de vida de la ciutadania.

 

David Comas, CEO de Nexus Geographics