Avís legal

Denominació Social: CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL

Domicili Social: C/ JOAQUIM BOTET I SISÓ, 6 - 17003 GIRONA

Nº d'Id: B17525429

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1.099, Foli 90, Full Nº GI-19759, Inscripció 1ª.

E-mail: info@nexusgeographics.com

Nom del domini: www.nexusgeographics.com

De conformitat amb allò disposat a la nova Directitva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL en compliment d'allò disposat al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s'hagi autoritzat prèviament. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL
  2. Realitzar estudis estadístics
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l'usuari a CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL

 

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d'aquesta pàgina web, l'Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per obtenir el nom d'usuari i contrasenya per accedir a el "Portal de Teleformació" l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL. Així mateix, l'usuari es compromet a tractar amb confidencialitat de la identitat i contrasenya obtingudes en l'alta d'usuari, no podent cedir-la a uns altres.

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d'I. A través dels següents mitjans:

  1. E-mail: info@nexusgeographics.com
  2. Correu Postal: C/ JOAQUIM BOTET I SISÓ, 6 - 17003 GIRONA
  3. De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@nexusgeographics.com

 

D'igual forma, CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

SEGURETAT

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d'accés.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL, són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL.

Els continguts proporcionats per CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella como si ho fos. CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d'aquest o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l'usuari. CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.