Avís legal

CONSENTIMENT INFORMAT

Consultoria Tecnica Nexus Geografics S.L., a partir d’ara N.G., informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

D’acord amb el disposat en la normativa vigent, N.G., només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o per l’autoritat competent en cada moment. Es per això que N.G. es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits N.G. anunciarà , en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporciones mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per el personal de N.G. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixen.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius als serveis prestats per N.G., els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual es titular N.G., podent se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL.LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció: Carrer Joaquim Botet i Sisó, 6 17003 Girona

A LA ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre medi, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a N.G., en la direcció indicada anteriorment.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUIN FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com son el nom, cognoms i e-mail. Aquesta informació es rebuda per N.F. i mai es venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per la prestació del servei.

N.G. es responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per N.G., amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de la organització, així com la realització d’activitat diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, els informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat de implementació dels mateixos per l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment per que N.G. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre informació relativa a l’entitat, a les activitat que es desenvolupi o a d’altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PER QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

L’introduir les dades en alguna o algunes fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, restant entès que ha sigut informat que ha sigut informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en www.nexusgeographics.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DELS USUARIS

Així mateix, i excepte que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i que s’hagi recaptat el seu consentiment de les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a N.G. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personal i/o de navegació. En la resta dels casos N.G. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
N.G. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació del serveis.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment, N.G. envia un e-mail notificant millores, novetats i ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de N.G.

En qualsevol moment pot donar-se de baixa enviant un e-mail a info@nexusgeographics.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis i continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia N.G., tot això segons les possibilitats i fins per pels quals estan concebuts. N.G no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivats del mal ús dels serveis o continguts realitzats els usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els hi comuniquem que el responsable de la web, des de on es pugui descarregar diferents aplicacions, es N.G. amb N.I.F. B17525429 , amb domicili al carrer Joaquim Botet i Sisó, 6 17003 Girona, amb domini de Internet www.nexusgeographics.com, inscrit en el registre corresponent, inscrit en el registro corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent direcció de correu electrònic: info@nexusgeographics.com

CONCEPTE D’USUARI

L’utilització de la web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per N.G. en el mateix moment en que l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

N.G. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i N.G. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a N.G., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, inclouen altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o del intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de N.G., com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de N.G.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.
La finalitat d’aquestes cookies es millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.
  • Dissenys de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILIDAD

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. N.G. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

N.G. ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcte, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de N.G

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE CONTENIDO

N.G. declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, N.G. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les esmentades caigudes, suspensions temporals del fluix elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a N.G.

N.G. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que N.G. realitzi les seves millores esforçant en evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzarà accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIEDAT INDUSTRIAL IINTELECTUAL

Els continguts prestats per N.G., així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per el que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de N.G.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercials, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de N.G. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que es formin part de les pàgines web, així com el software necessari per el funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explorar o servir-se comercialment, directe o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol contingut, imatges, formes índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de N.G.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suport físic o lògic (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per N.G., així com la seva traducció, adaptació, arreglo o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
N.G. es lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del e-mail. N.G. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, dels filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar en la xarxa continguts o opinions, considerades racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de N.G., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per naturalesa dels serveis o continguts d’això sigui possible, s’entén que autoritzen a N.G. per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple disquets en qualsevol format o disc dur d’ordinadors), digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a N.G., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que per el sol fet d’enviar per e-mail tals observacions, opinions i comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de N.G.
D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, N.G. queda autoritzada igualment a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeixi en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directe o indirectament, amb o sens lucre, de tos i cadascuna dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç portat a càrrec per N.G. per el seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir en direcció a les pàgines web de N.G., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de N.G. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de N.G. sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

N.G. no assumeix cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumeix responsabilitat alguna per els continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als que puguis accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de N.G.