On passen les coses? La importància dels carrerers municipals

Tot passa en algun lloc. Totes les notícies, successos, fets que passen cada dia, passen en llocs concrets, en adreces concretes. Per això és important que aquests llocs estiguin correctament ubicats i geolocalitzats. D’aquest fet i la seva importància se’n van adonar els francesos, quan, a principis del segle XIX, van fer les primeres passes per fer un carrerer sistemàtic, que fins aquell moment estava basat en la tradició oral. La ciutat de Barcelona va començar la retolació dels seus carrers al 1842 amb plaques de marbre i lletres de plom fos, i al 1917 es va fer la primera classificació dels carrers, per encàrrec de la Comissió de Foment de l’Ajuntament de Barcelona. Històricament, tenir un carrerer ben definit ha tingut una importància fonamental, per exemple, per millorar la higiene urbana, per ser un espai de memòria que reivindica personatges o fets històrics, o per ser el lloc on han succeït fets clau de societats i països.

Últimament, polèmiques de tot tipus o noves realitats socials han fet que es canviïn els noms d’alguns carrers i places de les nostres ciutats. Però, n’hi ha prou que una llei municipal rebategi un carrer o una plaça? Quines en són les conseqüències? Tenir un carrerer–portaler municipal correctament organitzat i geolocalitzat és de vital importància, perquè afecta directament la vida de les persones. Hi ha fets surrealistes que tenen el seu origen en una cosa que sembla tan petita com una confusió o error amb la nomenclatura de carrers i numeració de portals i domicilis: desnonaments per error, citacions judicials equivocades, pèrdues de documents oficials o de gran importància, etc.

El Reglament de Població i Demarcació Territorial, en el seu article 75 (aprovat amb el Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol) diu: Els ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la numeració dels edificis, informant a totes les Administracions Públiques interessades. Hauran de mantenir també la corresponent cartografia (...). I també la Resolució del 16 de març de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, que diu “Els Ajuntaments hauran de mantenir actualitzada la numeració dels edificis (...), havent d’estar fixat en cadascun el número que li correspongui. A més, (...), hauran de mantenir la corresponent cartografia digital”.

Per un Ajuntament és important fer-ho bé: en depenen des de la gestió del padró municipal d’habitants, i els censos i resta de padrons, a la prestació de tot tipus de serveis passant pel cobrament d’impostos, la coordinació amb altres administracions, notificacions ...No només cal trobar un bon nom pels carrers, sinó que quan es generen les dades del carrerer i portaler municipals cal fer-ho en formats del segle XXI, és a dir, en formats gràfics i alfanumèrics digitals interoperables i notificar dels canvis o actualitzacions a entitats, organismes i empreses que facin serveis als habitants del municipi, tals com companyies distribuïdores de serveis, ens de gestió de la recaptació, la Direcció General del Cadastre, Correus o l’Institut Nacional d’Estadística.

A Nexus Geographics, quan comencem a col·laborar amb un Ajuntament és la primera feina que fem: revisar i posar a dia el carrerer-portaler. Aquest element conforma, juntament amb els mapes cadastrals i topogràfics, les pedres angulars de tota base de dades geogràfica corporativa municipal. Concretament, el carrerer és de gran importància, perquè és el factor que resol la pregunta “on?” de qualsevol fet determinat (“què?”), en un moment determinat (“quan?”), i per unes causes determinades (“per què?”). Amb aquestes “pedres angulars”  es poden geolocalitzar dades de tot tipus (fins a un 75% de les dades que gestiona un Ajuntament), que les Corporacions generen en gran quantitat i diàriament, i sobretot, estalviar malentesos, confusions, i defectes de forma en múltiples temes, especialment pel que fa al carrerer-portaler oficial municipal.

Potser a partir d’ara et miraràs la placa del teu carrer d’una altra manera.

Adán Casado

Director de Negoci