Evolució continuada dels sistemes GISAgua, aGIS i LIMS.

Més informació

Sector:

Descripció

GISAgua, aGIS i LIMS son sistemes utilitzats per SYNECTIC, l'empresa tecnològica del grup AGBAR, líder internacional en solucions integrades de l'aigua en ciutats. AGBAR forma part des del 2014 del grup Suez, el segon grup mundial en tractament i gestió d'aigües i residus.

És una aplicació web especialitzada en dades i serveis de gestió d'aigües que s'integra amb la resta de sistemes corporatius. GISAgua facilita la consulta espacial de les dades d'abastament i sanejament per al seu millor anàlisi i difusió. Les dades s’editen des de GISAgua Desktop, que ofereix totes les possibilitats d’edició i anàlisi característics dels GIS i es consulten des del Portal. S’ha col·laborat en diferents projectes:

 • Gestió de tancaments: eina del Portal GISAgua, que permet:
  • Calcular la xarxa afectada pels tancaments - interrupcions en el subministrament d’aigua -, tant planificats com a causa d’incidències, a l’oficina i al carrer (amb tablet).
  • Conèixer ràpidament la zona desabastida i els abonats que quedaran afectats directa i indirectament pel tancament.
  • Notificar als abonats, per correu electrònic, el tall o incidència en el subministrament d’aigua.
 • Sincronització d’escomeses: Eina de GISAgua Desktop que permet homogeneitzar les escomeses existents al portal GISAgua (sistema tècnic de gestió de la xarxa) amb les existents al sistema comercial (AquaCIS), a partir de la seva geolocalització (adreça), facilitant i verificant així la connexió entre una escomesa i els abonats que té associats. Aquesta acció permet incorporar els clients al flux d’operacions de l’Organització per tal de millorar-ne la comunicació. Per exemple, se’ls pot informar de manera automàtica les afectacions en el subministrament per reparacions o incidències a la xarxa.
 • Suport:
  • Suport a l’implantació de GISAgua a nous clients nacionals i internacionals.
  • Adaptació de dades en les noves implantacions de nous clients.
  • Administració i suport als usuaris del Portal GISAgua, i Desktop.
  • Documentació per als usuaris i administradors.
  • Gestió del canvi i formació.

aGIS és una plataforma per consultar a la oficina i al carrer la cartografia i la xarxa de distribució (abastament i sanejament), així com la documentació associada. Es va col·laborar en diversos aspectes de la plataforma:

 • Suport i evolució:
  • Resolució i gestió de consultes, incidències i peticions operatives, mantenint la plataforma actualitzada.
  • Manteniment, gestió i desenvolupament de peticions funcionals, treballant amb el model tecnològic establert i requerit, per assegurar la transferència de coneixement generat.
  • Seguiment i control del servei, generació i actualització de la documentació associada amb el manteniment de la plataforma.
 • Evolutius Aqmos: Aqmos és una de les eines més modernes de gestió de la xarxa d’ abastament, distribució i control de qualitat de l’ aigua. Funciona sobre aGis, en PC i tauleta, i és utilitzada per Aigües de Barcelona. Permet conèixer de manera automatitzada la reserva d’aigua als embassaments, la producció de les plantes de tractament, la qualitat de l’aigua, o les reserves d’aigua als embassaments. Aquesta eina ha permès centralitzar un volum d’informació que fins fa poc era difícil de coordinar. També permet respondre de manera immediata els dubtes dels clients sobre el servei que s’està prestant en un moment determinat. Nexus Geographics ha evolucionat l'eina amb noves funcionalitats com:
  • Geolocalització d’abocaments: visualització dels abocaments, en el mapa i de manera alfanumèrica, indicant en temps real el seu estat (abocant/no abocant).
  • Incorporació cercador: possibilitat de cercar carrers, cruïlles o equips tècnics i mostrar els resultats en el mapa.
  • Incorporació de noves capes d’informació: visualització en el mapa de noves capes vectorials.
  • Visualització de la flota externa de vehicles: possibilitat de veure tant en el mapa com de manera alfanumèrica la flota que és externa a l’organització, però que col·labora i/o participa en la gestió de l’aigua i la xarxa.

LIMS (Laboratory Information Management System) és una eina per a la gestió de mostres, amb funcions de suport a les operacions d’un laboratori. El seu ús és habitual en múltiples sectors i aplicacions que requereixin l’anàlisi química, suport a tasques de laboratori, o presa de mostres. En la gestió de l’ aigua, s’utilitza per enregistrar totes les mostres d’ aigua, analitzar químicament l’ aigua, i automatitzar els procediments de laboratori per la presa de mostres. Es proporciona suport i manteniment del sistema LIMS:

 • Suport operatiu: resolent i gestionant consultes, incidències i peticions operatives, mantenint el sistema actualitzat i fent seguiment i control del servei.
 • Presa de mostres: Integració d’un aplicatiu mòbil per iPAD (sobre aGIS) de presa de mostres amb el sistema LIMS. Això permet que els resultats de les mostres preses en el treball de camp s’incorporin automàticament a LIMS. L’aplicatiu permet:
  • Visualització de mostres i punts de mostreig: visualització en el mapa i de manera alfanumèrica de les mostres que té assignades un operari en una data determinada. També dels diferents punts de mostreig de qualitat de l’aigua disponibles, així com de les mostres associades a cada punt.
  • Informar mostres: possibilitat d’ informar i enviar una mostra presa.
  • Funcionamient offline: capacitat de continuar treballant amb les dades tot i no tenir connexió a Internet o al servidor.
 • Temàtics: Eina (sobre aGIS) que permet carregar i visualitzar en el mapa els resultats d’ una consulta feta des del programa LIMS de laboratori. Permet fer mapes temàtics i visualitzar geogràficament (per municipis, sectors d’abastament, pisos, etc.), indicadors sobre la qualitat de l’ aigua i resultats de les presa de mostres. Permet configurar el mapa, mostrant els resultats i els indicadors desitjats, i la seva representació (diferents colors, nivells d’ agrupament, nivells d’ anàlisi...), així com imprimir els mapes amb llegenda.