Visor Cadastral

Més informació

Sector:

Descripció

L’ Organisme de Gestió Tributària de Barcelona (ORGT) és l’ encarregat gestionar, inspeccionar, i recaptar ingressos o tributs delegats a la Diputació de Barcelona. Per tal de dur a terme les seves tasques, necessita tenir actualitzada la seva informació geogràfica, especialment la relacionada amb immobles i activitats econòmiques. Nexus Geographics va col·laborar en el disseny, construcció i implantació del nou servidor de mapes cadastrals.

El visor utilitza funcions i implementacions informàtiques de codi obert (llibreries Open Source estàndards en el sector, com OpenLayers i jquery) i és independent del servidor de mapes.

Proporciona accés directe a la cartografia on-line de la Direcció General del Cadastre (DGC) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), disposant sempre de la versió més actualitzada de la cartografia.

Aquestes són les seves principals característiques:

  • Accés on-line a la cartografia actualitzada de cadastre i ICC
  • Accés als nous serveis de plànols històrics de Cadastre (des de 2003).
  • Accés a la nova ortofotografia aèria 1:2.500 de l’ICC (píxel 25 cm).
  • Accés al planejament urbanístic de Catalunya.
  • Eliminar la necessitat de carregar cartografia pròpia.
  • Controls específics per obtenir la vista de carrer (Street View) del mapa actual.
  • Proporciona una aplicació configurada, per enllaçar i relacionar el visor amb altres sistemes de l’ORGT.
  • Permet imprimir amb maquetació i plantilles atractives i senzilles, possibilitant fer composicions de mapes i exportar a PDF.

L’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona és un ens autònom local creat l’ any 1988. Du a terme la gestió i la recaptació d’ ingressos de dret públic de 306 municipis de la província de Barcelona. Té una plantilla de més de 700 empleats especialitzats.